loader image
Dental 24

Consultation | 24 Hour Emergency
4 pm-7 pm Extended Services

𝐍𝐨𝐰 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞/𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟒𝐏𝐌 𝐭𝐨 𝟕𝐏𝐌 | 𝟐𝟒 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞.

के तपाईं अफिसको व्यस्तताले गर्दा आफ्नो दाँतको समस्याहरू समाधान गर्न असमर्थ हुनुभएको छ?
अब चिन्ता नलिनुहोस्, 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞/𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥ले 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 लिएर आएको छ। ४ बजेदेखि ७ बजे सम्म तपाईंहरुले दन्त चिकित्सा सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
दन्त समस्या जुन बेला पनि हुन सक्छ चाहे त्यो दाँत दुखेको, भाँचिएको, वा तपाईंको दाँत वा गिजामा समस्या अएको किन नहोस, यस्तो बेलामा कहाँ जाने, के गर्ने भनेर अब तपाईंहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन, 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞/𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥मा 𝟐𝟒 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 उपलब्ध छ।

अब तपाईंहरुले पीडा सहेर बस्ने दिनहरु गए। 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞/𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥मा आएर आफ्नो उपचार जुन सुकै समयमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ।

Book an appointment with us:

Home Page Appointment