loader image
Conservative Dentistry & Endodontics

Department of Conservative Dentistry & Endodontics

The department emphasizes on the conservation of tooth structure by offering every possible treatment approach to save the tooth. The treatment modalities rendered are tooth restorations, cosmetic make-overs of a tooth, tooth whitening, root canal treatment (RCT), endodontic surgeries etc. The department is equipped with necessary equipment and instruments including u-v light cure filling unit, apex locator, radio-visiogram (RVG) and is supported by the team of specialists and dental surgeons.

उपलब्ध सेवाहरू :

  1. किराले खाएको दाँतलाई भर्ने (Restoration)
  2. दाँतको जरादेखि उपचार गर्ने (RCT)
  3. दाँतमा किरा लागेर नसा छुन लागेको अवस्थ मा औषधी हालेर भर्ने (DCM)
  4. सिरिङ सिरिङ्ग हुने दातको उपचार (Bondina of Dentatinal Hupensensitivity )
  5. धारिलो दमलाई मिलाउनी (Coronoplasty)
  6. पहेंलो दाँतलाई सेतो बनाउने (Bleaching)
  7. विस्थापित दाँतको पुनस्थापना गरिने (Re-implantation)
  8. दाँतको जराको शल्यक्रिया गरिने (Microsurgery)
  9. अगाडीको दाँतको विचमा भएको खाली ठाउँलाई भर्ने (Diastema closure )
  10. धेरै बसले घोटेर दाँत खिशेर सिरिङ सिरिङ, भएकोलाई उपचार गरिने (Cervical Abrasion)

Book Your Appointment

Home Page Appointment

Our Specialist​

5